Kennisbank

Met welke thema’s is de nieuwste VCA versie 2017_6.0 opgebouwd?

Inhoud

De nieuwste VCA versie 2017_6.0

Officieel zijn er 11 thema’s of hoofdstukken. Echter voor bedrijven die (nog) geen kwaliteitssysteem hebben zoals ISO 9001 is het verstandig om er twee hoofdstukken aan toe te voegen: documentbeheer en klachtafhandeling.

Er zijn vijf grote verbeteringen ten opzichte van de vorige versie (VCA 2008/5.1):
1 Terug naar de basis door veiligheid meer centraal te stellen.
2 Meer aandacht voor de praktijk: de werkplek.
3 Gedrag
4 Meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten zoals de positie van de ZZP’er.
5 Meer gelijkwaardigheid van VCA in andere landen en daardoor beter toepasbaar.

Vernieuwde indeling

Die ziet er als volgt uit:

1 VGM-beleid en –organisatie, betrokkenheid van de directie

1.1 Beleidsverklaring
Doelstelling
Het voeren van gestructureerd beleid, gericht op de continue verbetering van VGM en het reduceren van ongevallen, incidenten, materiële en milieuschade
1.2 Veiligheids-, gezondheids- en milieufunctionaris
Doelstelling
De coördinatie van VGM-aspecten binnen de organisatie bij de dagelijkse gang van zaken en het waarborgen van de inbreng van expertise daarbij.
1.3 VGM structuur
Doelstelling
Optimale uitvoering van het VGM-beleid, waarbij alle betrokkenen binnen het bedrijf duidelijk is wat er van hen wordt verwacht op het gebied van VGM.
1.4 VGM beoordeling van leidinggevenden
Doelstelling
Het positief beïnvloeden van VGM-gedrag van leidinggevenden.
1.5 Interne audits
Doelstelling
Het werken conform de VCA-eisen door het actief monitoren van het VCA-systeem
1.6 Directiebeoordeling m.b.t. VCA eisen
Doelstelling
Beoordelen of het VCA-systeem geschikt, passend en doeltreffend is en leidt tot verbetering van het VCA-systeem.

2 VGM- risicobeheer

Doelstelling
Voorkomen van VGM-incidenten door risicobeheersing met betrekking tot de door het bedrijf uit te voeren werkzaamheden.
2.1 VGM risico inventarisatie en evaluatie
Doelstelling
Vaststellen en beheersen van VGM-risico’s.
2.2 TRA
Doelstelling
Vaststellen en beheersen van de VGM-risico’s van door het bedrijf uit te voeren werkzaamheden in een specifieke situatie/ omgeving (werkplek), met niet-gangbare of niet onder 2.1. beschreven risico’s of waarin wordt afgeweken van de standaard werkmethodes.
2.3 LMRA
Doelstelling
Medewerkers controleren op de werkplek ervan of alle risico’s bekend zijn en of voldoende beheersmaatregelen zijn getroffen. Uitgangspunt is dat risicovolle werken pas worden gestart , indien alle maatregelen zijn genomen of wanneer de omstandigheden op de werkplek zijn gewijzigd.

3 Opleiding, voorlichting en instructie

Doelstelling
Het beschikken over medewerkers met de juiste kennis en kunde.
3.1 Vakopleiding en ervaring gerelateerd aan uit te voeren werkzaamheden
Doelstelling
Alle medewerkers beschikken over die vakkennis en -kunde die nodig is om de door hen binnen het bedrijf uit te voeren werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren.
3.2 Operationeel medewerkers Basisveiligheid-VCA
Doelstelling
Alle operationele medewerkers beschikken over VGM-basiskennis.
3.3 Operationeel leidinggevenden ” VCA-VOL”
Doelstelling
Alle operationeel leidinggevenden beschikken over VGM-kennis.
3.4 Borging van noodzakelijke opleidings- en ervaringseisen per functie
Doelstelling
Alle medewerkers beschikken over die specifieke kennis en kunde die zij nodig hebben voor door het bedrijf uit te voeren specifieke risicovolle taken en/of werkzaamheden, die uitgevoerd moeten worden in een risicovolle omgeving.
3.5 VGM voorlichting en instructie
Doelstelling
Alle medewerkers hebben kennis van de VGM-regels en voorschriften, alsook van de VGM-instructies voor aan hen opgedragen werkzaamheden in de omgeving waarin zij doorgaans werkzaam zijn.
3.6 Startwerkbespreking over interne regels en procedures bij opdrachtgever en de inhoud van een VGM-projectplan
Doelstelling
De medewerkers zijn op de hoogte van regels en procedures bij opdrachtgevers en project specifieke risico’s en beheersmaatregelen.
3.7 Communicatie VGM-zaken zonder taalbelemmeringen

4 VGM-bewustzijn

Doelstelling
Het bevorderen van VGM-bewustzijn.
4.1 VGM- overleg
Doelstelling
Bevordering van motivatie en aandacht voor VGM binnen Potex.
4.2 VGM-bewustzijn en -gedragsprogramma
Doelstelling
Bevorderen van het VGM-bewustzijn en het gedrag van de medewerker richten op het voorkomen van ongevallen en letsels.

5 VGM-Projectplan

Doelstelling
Het gecoördineerd beheersen van VGM-risico’s bij projecten.
5.1 VGM projectplannen
Doelstelling
Het beheersen van VGM-risico’s met betrekking tot projecten.
5.2 VGM projectplannen bespreken met opdrachtgever
Doelstelling
Het bereiken van overeenstemming met de opdrachtgever over het aangeboden VGM-plan voor aanvang werkzaamheden.

6 Voorbereiding op noodsituaties

Doelstelling
Het op georganiseerde wijze effectief reageren in geval van noodsituaties.
6.1 Effectief optreden in geval van noodsituaties
Doelstelling
Het effectief optreden in geval van noodsituaties op het terrein van de opdrachtgever
6.2 Bedrijfshulpverlening
Doelstelling
Het beschikken over adequaat getrainde medewerkers om eerste hulp te verlenen bij noodsituaties.

7 VGM-inspecties

Doelstelling
Het tijdig signaleren van afwijkingen in werkplek condities en gedrag/ handelingen van medewerkers en het treffen van corrigerende maatregelen gericht op het voorkomen van ongevallen/ VGM incidenten.
7.1 Werkplekinspecties
Doelstelling
Het in stand houden dan wel bevorderen van een veilige werkomgeving.
7.2 Trendanalyse tekortkoming n.a.v. werkplekinspecties
Doelstelling
Het identificeren van basisoorzaken van structurele verbetermogelijkheden.

8 Bedrijfsgezondheidszorg

Doelstelling
Het beschermen van gezondheid van medewerkers bij de uitoefening van hun werkzaamheden, alsmede een medisch verantwoorde inzet of re-integratie na arbeidsverzuim ten gevolge van ziekte of (bedrijfs)ongeval.
8.1 Overzicht van functierisico’s/ medische geschiktheid
Doelstelling
Inzet van medewerkers, die medisch geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie en/of tewerkstelling op specifieke werkplekken.
8.2 Overzicht van blootstellingsrisico’s/ medische geschiktheid
Doelstelling
Het voorkomen van aantasting van de gezondheid van de medewerkers bij functie-uitoefening ten gevolge van blootstelling.
8.3 Raadplegen van een bedrijfsarts door de medewerker
Doelstelling
De medewerkers kunnen, als zij daar zelf aanleiding toe zien, een medisch deskundige raadplegen.
8.4 Aangepast werk na een ongeval
Doelstelling
Het bevorderen van herstel en het beperken van verzuim door na een ongeval met potentieel verzuim aan de betrokken medewerker- gebruikmakend van de nog aanwezige restcapaciteit- aangepast werk aan te bieden.

9 Aanschaf en keuring materialen, arbeidsmiddelen en PBM

Doelstelling
Het uitsluitend gebruik maken van materialen, arbeidsmiddelen en PBM die voldoen aan de VGM-eisen.
9.1 Aanschaf VGM verantwoorde materialen, arbeidsmiddelen en PBM
Doelstelling
Het gebruik maken van VGM verantwoorde materialen, arbeidsmiddelen en PBM.
9.2 Keuring van arbeidsmiddelen en PBM
Doelstelling
Arbeidsmiddelen en PBM blijven voldoen aan de vastgestelde VGM-eisen.

10 Inkoop van diensten

Doelstelling
Inschakeling dienstverleners die voldoende VGM-kennis hebben.
10.1 VCA eisen gerespecteerd bij onderaanneming
Doelstelling
Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en –kunde bij onderaannemers.
10.2 Beoordeling onderaannemers
Doelstelling
Inzet van gekwalificeerde onderaannemers.
10.3 VCU gecertificeerde uitzendorganisatie bij risicovol werk
Doelstelling
Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en –kunde bij uitzendkrachten.

11 Melding, registratie en onderzoek van ongevallen

Doelstelling
Inzicht in de actuele VGM prestaties en leren van ongevallen en incidenten.
11.1 Melden en registreren van ongevallen
Doelstelling
Inzicht in de actuele VGM-prestaties.
11.2 Onderzoek van (bijna) ongevallen en overige VGM incidenten
Doelstelling
Lering trekken uit Incidenten.

12 Documentbeheer

(niet verplicht maar zeker praktisch)

Doelstelling
Op een gestructureerde en efficiënte wijze beheren van noodzakelijke VGM documenten.
12.1 Systeem

13 Klachtafhandeling

(niet verplicht maar zeker praktisch)

Doelstelling
Een uiting van ontevredenheid over een bewezen dienst, een persoon of een product op een eenduidige wijze registreren, verhelpen en corrigerende en/ of preventieve maatregelen te treffen om soortgelijke situaties in de toekomst te kunnen voorkomen.
13.1 Systeem

Arbo Select verzorgt het VCA traject voor ondernemers die de veiligheid en gezondheid belangrijk vinden voor de werknemers. De doorlooptijd tot een certificeerbaar bedrijf is ca. 3 maanden.

Samen kunnen we iedere werkplek veiliger maken!

 

Neem contact op!

Wil je persoonlijk advies over onze diensten of opleidingen?