Kennisbank

Wat zijn de stappen waarbij rekening gehouden moet worden bij re-integratie?

Inhoud

Re-integratie is de terugkeer in het arbeidsproces. Deze terugkeer kan plaatsvinden in:

 • De eigen of een andere functie op de eigen werkplek
 • De eigen of een andere functie op een andere werkplek bij de eigen (re-integratie 1e spoor) of andere werkgever (re-integratie 2e spoor).

Re-integratie en de Wet verbetering poortwachter

Op 1 april 2002 werd deze wet van kracht. Het doel van deze wet is een actievere en effectievere re-integratie van werknemers door het versterken van de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers en door een betere samenwerking met de arbodienst. Daartoe zijn regels opgesteld voor de ziekmelding, re-integratie, de wachttijd van werknemers en de loondoorbetalingverplichting van werkgevers. Sinds de invoering van de wet hervatten zieke werknemers sneller het werk dan eerder het geval was. Er zijn meer interventies van de bedrijfsarts en de werkgever heeft meer contact met de zieke werknemer.

De werkgever is verplicht al het mogelijke te doen om de werkhervatting van de zieke werknemer in het eigen bedrijf te bevorderen. Volgens de Wet verbetering poortwachter gaat het om de volgende acties:

 • Na 6de week verzuim: de arbodienst brengt advies uit over de mogelijkheden tot herstel en werkhervatting (probleemanalyse);
  NB: vanaf het begin is er de mogelijkheid een second opinion aan te vragen bij het UWV.
 • Uiterlijk in de 8ste week verzuim: werkgever en werknemer stellen samen een Plan van Aanpak op. In dit plan wordt beschreven wat beide partijen gaan doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Het Plan van Aanpak is gebaseerd op de probleemanalyse. Werkgever en werknemer wijzen samen een casemanager aan. Ook maken zij samen een re-integratiedossier;
 • Vóór de 13de week verzuim: de werkgever informeert het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) over het ziekteverzuim;
 • Na 8ste maand verzuim: werkgever en werknemer maken een re-integratieverslag. In dit verslag staan de inspanningen die beiden hebben ondernomen om de zieke werknemer weer aan de slag te laten gaan;
 • In de 21ste maand: hebben alle inspanningen niet geleid tot terugkeer naar het werk, dan moet de werknemer het re-integratieverslag samen met WIA-aanvraag indienen bij het UWV. Het UWV beoordeelt de re-integratie-inspanningen eerst voordat een eventuele WIA-uitkering toegekend wordt.
  NB: werkgever en werknemer samen kunnen het UWV vragen de wachttijd voor de WIA met een jaar te verlengen, zodat er meer kans is op re-integratie. De werkgever betaalt dan wel het loon door gedurende dit jaar.

De Wet verbetering poortwachter legt bij het tekortschieten van de re-integratieactiviteiten diverse sancties op aan de werkgever én aan de medewerker:

 • Werkgevers die onvoldoende gedaan hebben om een zieke werknemer aan het werk te helpen, kunnen worden verplicht om het loon maximaal een jaar langer door te betalen;
 • Werknemers die zich onvoldoende hebben ingespannen, kan (een deel van) de WIA-uitkering worden geweigerd. Ook kunnen er sancties worden opgelegd, zoals stopzetting van de loondoorbetaling of ontslag.
  Bij werknemers die langer dan vier weken ziek zijn, moet de werkgever een zogenoemd re-integratiedossier bijhouden. Daarin legt hij alles vast dat te maken heeft met de ziekte en re-integratie van de werknemer. Indien een werkgever zich onvoldoende inspant voor de re-integratie, legt het UWV conform een loonsanctie op. De loonsanctie kan oplopen tot het doorbetalen van het loon gedurende maximaal 52 weken.

Arbo Select werkt samen met gecertificeerde kerndeskundigen en Arbo professionals aan één gemeenschappelijk doel:

Samen kunnen we iedere werkplek veiliger maken!

 

Neem contact op!

Wil je persoonlijk advies over onze diensten of opleidingen?